To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

 Pedagog prowadzi terapię z dziećmi i młodzieżą w normie oraz z osobami z różnymi deficytami rozwojowymi. Bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

 

Cele terapii:

 

  • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
  • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych; korygowanie zaburzonych funkcji;
  • rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja;
  • wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym.

 

Podczas zajęć dokonywana jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka. Na jej podstawie opracowywane są Indywidualne Programy, Plany Pracy – dostosowane do możliwości indywidualnych dziecka.

 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia terapii jest diagnoza (patrz: DIAGNOZY).

 

Proponowane terapie (patrz: TERAPIE I ZAJ ECIA, TERAPIE GRUPOWE).